Sukces w kuchni

Sukces w kuchni

Od teraz gotowanie to czysta zabawa!!!

Regulamin

Strona www.sukceswkuchni.pl, zwana dalej Stroną, zapewnia każdemu, posiadaczowi urządzenia  pozwalającego na korzystanie z Internetu, dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej, włączając w to dostęp do informacji znajdujących się na Stronie.


Operatorem jest właściciel strony internetowej www.sukceswkuchni.pl.

 

Każdy użytkownik Strony wyraża zgodę na nie podejmowanie prób korzystania ze Strony lub zapoznawania się z informacjami, jeżeli wcześniej nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin Strony internetowej zwany dalej Regulaminem.

 

Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej www.sukceswkuchni.pl. niniejszym wyraża zgodę na Regulamin korzystania ze strony internetowej w brzmieniu określonym poniżej.

 

Przez Użytkownika rozumie się osobę, która założyła na Stronie swoje konto, stając się stałym użytkownikiem oraz osobę, która jedynie jednorazowo odwiedza Stronę.

 

Operator zachowuje sobie prawo do  usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie.

§1

Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a operatorem dotyczącą korzystania przez użytkownika z usług udostępnianych przez operatora na Stronie.

§2

Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. W przypadku odrzucenia Regulaminu przez użytkownika nie będzie mógł korzystać ze Strony.

§3

Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników Strony, w tym użytkowników, którzy również zamieszczają treści wideo, informacje i inne materiały lub usługi na Stronie.

§4

Użytkownik akceptuje treść Regulaminu poprzez sam fakt rozpoczęcie korzystania ze Strony oraz również w przypadku zarejestrowania się jako użytkownik na Stronie.

§5

Użytkownik nie może korzystać ze Strony i nie może przyjąć warunków Regulaminu, jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych umożliwiającej zawarcie wiążącej umowy z operatorem lub jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz korzystania z szeroko pojętych usług elektronicznych, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Strony lub z nich korzysta.

§6

Niniejszy regulamin Użytkownik powinien zachować w formie elektronicznej lub drukowanej.

§7

Operator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, co będzie do wglądu Użytkownika na stronie w odpowiedniej zakładce.

§8

Użytkownik oświadcza że w przypadku zmian w regulaminie, korzystanie ze strony po ich wprowadzeniu, będzie oznaczało akceptacje nowej treści regulaminu.

§9

Użytkownik zobowiązuje się regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie.

§10

Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na Stronie treści, które byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

 1. zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe
 2. zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne
 3. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
 4. przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej
 5. naruszające prawo do prywatności
 6. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 7. propagujące zażywanie narkotyków

§11

Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez użytkownika. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§12

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić operatora o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, oraz zawiadomić o przypadkach łamania prawa lub regulaminu przez innych Użytkowników.

§13

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo założenia konta na Stronie, w celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Strony.Przy zakładaniu konta Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Operatora.

§14

Jedynie Użytkownik posiadający stałe konto, o którym mowa w &14 niniejszego Regulaminu, ma prawo dodawać teksty oraz inne treści i umieszczać je na Stronie.

§15

W przypadku naruszenia wielokrotnie zasad regulaminu, operator zastrzega sobie prawo uniemożliwienie dostępu użytkownikowi do strony oraz możliwość usunięcia konta.

§16

Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad ograniczających korzystanie ze Strony:

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych na Stronie przez operatora, na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody operatora.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Strony, w tym treści udostępnionych na Stronie przez operatora bądź też innych Użytkowników.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania oraz nie podejmować takich prób – elementów zabezpieczenia Strony, oraz instalacji na niej żadnego oprogramowania.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony operatora.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Strony.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 7. Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do treści umieszczonych na Stronie wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych.

§17

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminy oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualną szkodę powstałą w wyniku takiego naruszenia.

§18

Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych materiałów umieszczanych na Stronie, jednakże Użytkownik obowiązany jest przyznać Operatorowi wyłączną licencje do korzystania z dołączonych materiałów na określonych polach eksploatacji wymienionych poniżej, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oświadcza, że rezygnuje z obowiązku uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu.

§19

Użytkownik upoważnia Operatora do umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika znaków towarów, emblematów, oznaczeń należących do Operatora albo podmiotów wskazanych przez niego.

§20

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne materiały umieszczone na Stronie oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania.

§21

Operator nie firmuje żadnych materiałów umieszczanych przez Użytkowników ani żadnych wyrażonych w nich opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z zamieszczanymi materiałami przez Użytkowników.

§22

Użytkownik przed umieszczeniem materiałów na Stronie, oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania ze Strony będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez operatora oraz innych Użytkowników, materiałów przez Niego zamieszczanych na Stronie w sposób określony w Regulaminie.

§23

Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać materiałów ,które są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku).

§24

Operator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o materiałąch przesłanych przez Użytkownika co do ich zgodności z regulaminem i w razie konieczności usuwania ich bez powiadamiania o tym Użytkownika.

§25

Na Stronie mogą znajdować się treści, które mogą zawierać tzw. hyperlinki do innych witryn nie należących do Operatora lub nie podlegających kontroli operator. Operator nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.

§26

Użytkownik może wypowiedzieć umowę operatorowi w dowolnym czasie poprzez wyrejestrowanie konta bądż w przypadku użytkowników niezarejestrowanych poprzez opuszczenie witryny.

§27

Operator może wypowiedzieć umowe Użytkownikowi w dowolnym czasie.

§28

Operator nie składa Użytkownikowi gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek, informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne.

§29

Operator nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku:

 1. zastosowania się przez Użytkownika do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych przez innych Użytkowników Strony
 2. zmian, jakie Operator może wprowadzić na Stronie względnie czasowego lub trwałego zaprzestania działania Strony
 3. usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów umieszczanych przez użytkowników
 4. nieprzekazania przez Użytkownika właściwych danych konta użytkownika
 5. nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła

§30

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną lub na utworzonym koncie, wysyłanych przez operatora.

§31

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.